چیستان و معماهای ریاضی به شما کمک می کند تا از هوش غیرکلامی خود استفاده نموده و آن را پرورش دهید. چیستان های ریاضی نیازمند این است که ما توانایی تجسمی، توانایی کار با اعداد و ارقام و همچنین حل مساله خوبی داشته باشیم. اگر هم پاسخ درستی ندادید نگران نباشید، حل کردن معما و چیستان با درگیر کردن ذهن باعث تقویت آن می شود.

چیستان ۱- آقای اسمیت دو فرزند دارد. اگر فرزند بزرگتر پسر باشد، احتمال اینکه فرزند دیگر نیز پسر باشد چقدر است؟

جواب

۵۰ -۵۰

چیستان ۲- یک نفر می تواند با ۴ ته سیگاری که از روی زمین برمیدارد یک سیگار درست کند و بکشد. اگر ۱۶ ته سیگاری پیدا کند، چند نخ سیگار می تواند بکشد؟

جواب

۵ نخ سیگار می تواد بکشد. پس از ساختن ۴ نخ سیگار از ۱۶ ته سیگار و کشیدن آنها، ۴ نخ دیگر باقی می ماند که می تواند از آنها برای ایجاد یک سیگار دیگر استفاده کند.

چیستان ۳- وقتی همه اعداد روی صفحه شماره تلفن را ضرب می کنید چه عددی به دست می آید؟

جواب

عدد ۰ بدست می آِید. هر چیزی که در ۰ ضرب شود برابر ۰ خواهد بود.

چیستان ۴- به تازگی یک برف سنگین باریده است، علی بیرون می رود و متوجه می شود که در باغ او دو برابر همسایه اش برف باریده است، اما جف تعجب نمی کند. چرا؟

جواب

حیاط او دو برابر بزرگتر است

چیستان ۵- اعداد ۱ الی ۹ را بدون این که ترتیب شان به هم بخورد به ۱۰۰ تبدیل کنید. می توانید از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده کنید. به یاد داشته باشید، آنها باید به همان ترتیب باقی بمانند.

جواب

۷+۶+۵+۴+۳+۲+۱+(۸×۹)=۱۰۰